Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đầu vào

 • Thứ ba, 29 Tháng Sáu, 2021
 • Lượt xem : 3936

Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đầu vào (Phần mềm quản lý hóa đơn đầu vào), quản lý từ mail khách hàng gửi đến cho doanh nghiệp, lưu trữ, kiểm tra mã số thuế khách hàng. Giúp kiểm soát đâu là tờ hóa đơn hợp pháp, phát hiện hóa đơn đó đã phát hành lên trang thuế điện tử: Thuedientu.gdt.gov.vn, chưa ? Đây gọi là: Phần mềm quản lý hóa đơn đầu vào ...

Phần mềm quản lý hóa đơn (Phần mềm lưu trữ hóa đơn điện tử) đầu vào ?. Hổ trợ Doanh nghiệp lưu tất cả  các hóa đơn điện tử trên phần mềm điện tử, từ mail khách hàng gửi đến ...Tự động phần mềm kiểm tra mã số thuế khách hàng, tên công ty, địa chỉ, xác thực hóa đơn điện tử có đúng hay không ...

* Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đầu vào, có tên gọi là gì ?

>> Phần mềm lưu hóa đơn điện tử ...

>> Phần mềm lưu trữ hóa đơn điện tử (Phần mềm kê khai thuế trên HTKK) ...

>> Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử (Phần mềm quản lý hóa đơn đầu vào) ...

>> Phần mềm quản lý chứng từ hóa đơn điện tử (Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đầu vào) ...

>> Phần mềm cập nhật hóa đơn điện tử ...

>> Phần mềm tra cứu hóa đơn điện tử ...Đầu vào

>> Phần mềm xử lý hóa đơn điện tử ...Đầu vào

>> Phần mềm phát hiện hóa đơn điện tử ...Đầu vào

>> Phần mềm kiểm tra hóa đơn điện tử ...Đầu vào

* Phần mềm kiểm soát hóa đơn điện tử,  đầu vào ...Giúp lưu trữ hồ sơ pháp lý về lĩnh vực thuế của doanh nghiệp, làm giáp in ra hồ sơ giấy, giúp lưu trên hệ thống mạng, bảo mật thông tinh doanh nghiệp

- Mua phần mềm quản lý hóa đơn đầu vào ở đâu rẻ ?

- Mua phần mềm lưu hóa đơn điện tử đầu vào ở đâu TP Hồ Chí Minh ?

- Mua phần mềm quản lý hóa đơn đầu vào có mắc không ?

* Xem chi tiết bảng giá phần mềm quản lý hóa đơn điện tử sau đây:

* BẢNG GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, ĐẦU VÀO (PHẦN MỀM LƯU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ): 

 

Hướng dẫn doanh nghiệp, sử dụng phần mềm quản lý hóa đơn điện tử (Phần mềm lưu hóa đơn điện tử). Xem chi tiết hướng dẫn sau dây:

* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ. XEM VIDEO:

* PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐẦU VÀO. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG PHẦN MỀM LƯU TRỮ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ. XEM SAU ĐÂY:

* PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (PHẦN MỀM LƯU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ), XEM CHI TIẾT KHÁCH HÀNG XUẤT HÓA ĐƠN GỬI VÀO MAIL DOANH NGHIỆP:

* PHẦN MỀM LƯU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ: LƯU TẤT CẢ CÁC MAIL, MÀ DOANH NGHIỆP GỬI VÀO, TRÊN PHẦN HỘP THƯ: XEM SAU

* PHẦN MỀM LƯU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ: KHI KÊ KHAI THUẾ, DOANH NGHIỆP VÀO PHẦN MỀM KẾT XUẤT BẢNG KÊ MUA VÀO, ĐỂ KÊ KHAI THUẾ. XEM SAU ĐÂY:

* KẾT XUẤT FILE BẢNG KÊ MUA VÀO, ĐỂ KÊ KHAI THUẾ TRÊN PHẦN MỀM HTKK. XEM SAUD DÂY:

* XỬ LÝ CÁC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN HỆ THỐNG PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:

* PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (PHẦN MỀM LƯU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ), XEM CHI TIẾT KHÁCH HÀNG XUẤT HÓA ĐƠN GỬI VÀO MAIL DOANH NGHIỆP:

Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đầu vào? Kiểm tra tất cả các hóa đơn điện tử đầu vào, khi khách hàng dùng mail chuyển đến, thì phần mềm tự động hóa, xử lý ngay trên hệ thống, phát hiện trình trạng hoạt động của doanh nghiệp có còn hoạt động không, đồng thời lưu trử các hóa đơn điện tử, theo thứ tự, ngày tháng nhận, ngày ký hóa đơn, ngày xuất hóa đơn của khách hàng, kiểm tra đồng bộ hóa doanh nghiệp (Khách hàng) phát hiện hóa đơn điện tử, mà doanh nghiệp chưa đăng ký phát hành hóa đơn điện tử, trên trang thuế điện tử: Thuedientu.gdt.gov.vn, sẽ phát hiện ngay ...

Phần mềm quản lý hóa đơn đầu vào là gì ? Hàng tháng, hàng quý doanh nghiệp, doanh nghiệp làm báo cáo thuế, mà không cần nhập từng tờ hóa đơn để kê khai thuế, mà chỉ cần kết xuất từ phần mềm lưu trử hóa đơn điện tử, sẽ ra bảng kê mua vào, mà khách hàng mong muốn, như chọn bảng kê mua vào của tháng, hay của quý, thì sẽ ra file dữ liệu excel, bảng kê mua vào, doanh nghiệp từ đó chỉ cần lấy số liệu này, thì làm kê khai thuế trên phần mềm HTKK, để làm báo cáo thuế ...

Phần mềm quản lý hóa đơn đầu vào (Phần mềm lưu trữ hóa đơn điện tử). Tác dụng như thế nào ? Hữu ích chính xác 100%, kiểm tra hóa đơn điện tử khách hàng, phát hiện ngay lập tức, bỡi đây là phần mềm tích hợp từ hệ thống trang tổng cục Thuế, nhằm giúp doanh nghiệp, tra cứu thông tin về hóa đơn có tính hợp pháp hay không, bảo đảm tính an toàn cho doanh nghiệp ...

Hiện nay đa số tất cả các doanh nghiệp (Công ty), chiếm khoảng 80%, doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử trên cả nước, để kiểm soát được hóa đơn điện tử đầu vào, một cách chặt chẽ, kiểm tra được thông tin  doanh nghiệp, trong quá trình xuất hóa đơn điện tử, có bị soát, về tên công ty, mã số thuế, địa chỉ công ty, thì điều này phần mềm lưu hóa đơn điện tử, sẽ hệ thống kiểm soát, rà soát và tra cứu được hóa đơn điện tử,  của khách hàng, nhằm phát hiện hóa đơn đúng hay sai, đồng nghĩa việc doanh nghiệp sẽ phát hiện được hóa đơn đầu vào có hợp pháp hay không.

* Phần mềm quản lý hóa đơn đầu vào, tác dụng đối với doanh nghiệp là gì ?

1/ Phần mềm hóa đơn điện tử (Phần mềm quản lý hóa đơn đầu vào). Giúp kiểm tra thông tin doanh nghiệp, phát hiện hóa đơn sai đầu vào ...

2/ Phần mềm lưu trữ hóa đơn đầu vào: Giúp phát hiện mã số thuế doanh nghiệp khách hàng, có còn hoạt động hay không ...

3/ Phần mềm kiểm tra mã số thuế đầu vào. Giúp xử lý các hóa đơn điện tử khách hàng, khi khách hàng gửi về mail phần mềm lưu hóa đơn điện tử, của doanh nghiệp ...

4/ Phần mềm tự động kiểm tra hóa đơn điện tử đầu vào ? Tiện chí giúp doanh nghiệp Hàng tháng, hàng quý làm báo cáo thuế, tự xuất bảng kê file excel mua vào, mà không cần nhập hóa đơn, (Tiện ích cho doanh nghiệp) ...

5/ Phần mềm kiểm tra hóa đơn điện tử đầu vào: Quản lý độc lập tất cả các hóa đơn điện tử đầu vào, theo tháng, theo quý ....

6/ Phần mềm lưu trữ hóa đơn điện tử theo thứ tự, hóa đơn đầu vào được chuyển vào mail doanh nghiệp, mà không có bất cứ mail rác nào gửi vào.

7/ Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử, đầu vào (Phần mềm quản lý hóa đơn diện tử). Khi quyết toán thuế, với cơ quan thuế, thì doanh nghiệp kết xuất bảng kê mua vào toàn bộ file excel, gửi cơ quan thuế ...

8/ Phần mềm kiểm soát hóa đơn điện tử, đầu vào (Phần mềm kê khai hóa đơn điện tử). Tiện ích cho kế toán thuế dịch vụ, kết xuất file excel, để làm sổ sách kế toán, mà không cần nhập từng tờ hóa đơn, (Mất thời gian) ...

9/ Phần mềmTiện ích, trong việc khi in hóa đơn ra hàng loạt để lưu bên ngoài cho doanh nghiệp ...

Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đầu vào (Phần mềm lưu hóa đơn điện tử): Là công cụ lưu trử tiện ích, giúp tháo gỡ doanh nghiệp, không tốn thời gian, để làm báo cáo thuế, có tính bảo mật thông tin hóa đơn điện tử doanh nghiệp, hệ thống tự động hóa lưu trử hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Công ty) ...Tránh thẩt thoát lưu trử hóa đơn điện tử in ra ngoài lưu, cũng như lưu hóa đơn điện tử trên máy tính, đây là yếu tố làm giảm thiếu tốt nhất cho doanh nghiệp ...

Nếu doanh nghiệp tự động lưu hóa đơn điện tử trên máy tính, thì một khi giả sử, ổ đỉa máy tính, bị hư hỏng, cháy nổ thì toàn bộ số liệu chứng từ, hóa đơn điện tử sẽ mất hết tất cả ...Phần mềm lưu hóa đơn điện tử, là yếu tốt lưu trử không cần phải quan tâm điều gì nữa rồi, thật tuyệt vời đối với doanh nghiệp ...

Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đầu vào. Nếu doanh nghiệp in hóa đơn điện tử ra giấy để lưu, thì yếu tố, giả sử hóa hoạn cháy nổ, thì xem ra mất hoàn toàn hóa đơn, chứng từ, pháp lý doanh nghiệp ...

Nếu doanh nghiệp lưu trử hóa đơn điện tử trên mail, thì tính lưu trử không cao bỡi đây là yếu tố mail, có xuất hiện hàng ngày rất nhiều mail, quảng cáo, mail rác gửi đến, lẫn lộn nhau, không phân biệt được đâu là hóa đơn điện tử, đâu là mail rác, dẫn đến doanh nghiệp tự động xóa đi mail đó, đôi khi nhầm lẫn xóa luôn hóa đơn điện tử, đây là rủi ro cực kỳ cao đối với doanh nghiệp ...

Nếu sử dụng phần mềm quản lý hóa đơn điện tử, đầu vào tính lưu trử cực cao, nhằm kiểm soát tất  cả hóa đơn khách hàng, mà không ai xóa được số liệu hóa đơn, bảo mật lưu trử hóa đơn điện tử trên hệ thống mạng, mà doanh nghiệp có thể xem bất cứ lúc nào ...

Mua phần mềm hóa đơn điện tử (Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đầu vào), nhằm sử dụng lưu trử chứng từ hóa đơn điện tử tiện ích nhất, khi cần thanh toán tiền hàng, mà không biết số tiền bao nhiêu, thì doanh nghiệp mở ngay phần mềm lưu hóa đơn điện tử ra xem, thì sẽ thấy ngay, số tiền để thanh toán, cho khách hàng, một cách chuẩn nhất ...

* HỔ TRỢ PHẦN MỀM LƯU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:

* LIÊN HỆ MUA PHẦN MỀM LƯU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

19 Tự Quyết, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Zalo: 0907222166.

Bình luận
Hóa đơn điện tử khác
Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào

Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào

Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào (Phần mềm lưu hóa đơn điện tử), đầu vào. Hổ trợ Doanh nghiệp lưu hóa đơn điện tử trên phần mềm điện tử, từ mail khách hàng gửi đến ...Tự động hóa kiểm tra mã số thuế khách
Hóa đơn điện tử Ceberlotus

Hóa đơn điện tử Ceberlotus

Hóa đơn điện tử Ceberlotus là gì ? Giúp doanh nghiệp, hổ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch covid 19, cung cấp các mẫu hóa đơn điện tử đẹp như sau: Doanh nghiệp mua số lượng hóa đơn điện tử: 100 tờ, 200 tờ, 300 tờ, 500 tờ, 700 tờ, 1.000 tờ, 1.500 tờ, 2.000 tờ, 3.000 tờ, 5.000 tờ trở lên, Công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn, cung cấp hóa đơn điện tử Ceberlotus,
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Hóa đơn điện tử Easyinvoice là gì? Hóa đơn điện tử nổi tiếng nhất hiện nay, cung cấp đa dạng mẫu hóa đơn điện tử dành cho doanh nghiệp sử dụng một cách tối ưu nhất. Công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn, hổ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch covid 19 ưu đãi đặc biệt gửi đến tất cả doanh nghiệp khi sử
Hóa đơn điện tử Vina

Hóa đơn điện tử Vina

Hóa đơn điện tử Vina- Hổ trợ doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn, hổ trợ doanh nghiệp nhân mùa dịch covid 19, cho toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước, ưu đãi doanh
Hóa đơn đện tử Bkav

Hóa đơn đện tử Bkav

Hóa đơn đện tử Bkav là gì? Đây là hóa đơn điện tử Bkav, thương hiệu nhà mạng chữ ký số Bkav, giúp doanh nghiệp mùa dịch covid 19, ưu đãi miễn giảm, hổ trợ miễn phí, tạo hóa đơn để doanh nghiệp sử dụng cho mùa dịch, gặp khó khăn, giảm giá, để doanh nghiệp kích cầu doanh thu, làm giảm thiểu tiết kiệm thời gian cho doanh

Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) là gì ? Đây là trang thuế của: Tổng cục thuế , dùng để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, để kê khai thuế, nộp thuế, cụ thể sau đây: Nộp tờ khai thuế, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, như là, nộp quyết toán thuế TNDN , quyết toán thuế TNCN, nộp tờ khai thuế GTGT , nộp báo cáo tài chính   thông báo phát hành hóa đơn điện tử, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn...

Thuế điện tử (trang thuế điện tử ), những hổ trợ gì đối với doanh nghiệp ? Xem nội dung hổ trợ miễn giảm mùa covid-19, tháo khó khăn giúp đỡ doanh nghiệp sau đây:

PHẦN 1                                BẢN TIN THUẾ MỚI NHẤT

 

1/ Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Ngày 19/04/2021 Chính phủ đã ban hành về việc: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 (Đọc tin tại đây)

2/  Nghị Định 125/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế, phạt về hóa đơn. Cụ thể, xử phạt chậm nộp tờ khai thuế, phạt về hóa đơnXem ngay (Nghị Định 125/2020/NĐ-CP)

PHẦN 2                                 HƯỚNG DẪN VÀ HỔ TRỢ

 

* HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ: MÙA DỊCH COVID19. ZALO: 0907222166

1/ Hổ trợ lỗi chứ ký số của tất cả nhà mạng, không ký được tờ khai thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)...

2/ Thuế điện tử (Hổ trợ thuế điện tử). Hổ trợ lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế...(Xem hướng dẫn)

3/ Trang thuế điện tử (Thuế điện tử)Hướng dẫn cài đặt các công cụ để sử dụng dịch vụ thuế điện tử trên trình duyệt google chrome...(Xem hướng dẫn)

4/ Thuế điện tử. Là gì ? Hổ trợ tải phần mềm HTKK, cụ thể: Tải phần mềm HTKK 4.5.0, tải (HTKK 4.5.0)

5/ Thuế điện tử (Thuedientu) ? Hổ trợ đọc tờ khai thuế XML. Tải phần mềm iTaxViewer2.0.5 (tải iTaxViewer2.0.5)

6/ Trang thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) ? Hổ trợ doanh nghiệp, kê khai thuế điện tử, hổi trợ nộp thuế điện tử

PHẦN 3 TRA CỨU HỒ SƠ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 

 

 

 

 

PHẦN 4    HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ


 •  

 • KK

 

                                           

 

                                           

PHẦN 5 TRA CỨU: GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NHÀ MẠNG NÀO RẺ ? XEM CHI TIẾT SAU ĐÂY:

 

 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIN CA (LCS-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA (NC-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT (FPT-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EASYCA (EASY-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CMC CA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 5     HỔ TRỢ HỒ SƠ DOANH NGHIỆP-TỔ CHỨC

>> Hổ trợ trang thuế điện tử.

>> Hổ trợ thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

>> Hổ trợ phần mềm thuế điện tử (Phần mềm thuế HTKK)

>> Hổ trợ bản tin: Luật thuế doanh nghiệp .

>> Thuedientu.gdt.gov.vn

>> Thuế điện tử (thuedientu)

>> Hổ trợ kê khai thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn).

>> Hổ trợ: Gia hạn chữ ký số .

>> Hổ trợ thuế điện tử, ký: Hóa đơn điện tử .

>> Hổ trợ: Hồ sơ pháp lý  Thành lập doanh nghiệp

>> Hổ trợ: Giải pháp  Giải thể doanh nghiệp .

>> Hổ trợ tháo gỡ khó khăn: Báo cáo thuế .

>> Hổ trợ tháo gỡ khó khăn mùa coivd 19: Quyết toán thuế .

>> Hổ trợ tháo vướng mắc mùa coivd 19: Báo cáo tài chính .

>> Hổ trợ doanh nghiệp mùa coivd 19: Gỡ sổ sách kế toán .

PHẦN 6     HỔ TRỢ MIỄN PHÍ: HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ THUẾ- SỔ KẾ TOÁN

1/ Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) là gì ? Hướng dẫn nhận làm báo cáo thuế (Dịch vụ kê khai thuế). Nhận làm hồ sơ báo cáo thuế (Dịch vụ làm báo cáo thuế). Dịch vụ kê khai thuế (Dịch vụ khai báo thuế) ...Miễn phí mùa dịch covid-19.   Hướng dẫn khai báo thuế

2/ Hổ trợ kê khai thuế điện tử (Thuế điện tử) ? Hướng dẫn doanh nghiệp về: Nhận làm quyết toán thuế (Dịch vụ làm quyết toán thuế). Nhận làm hồ sơ quyết toán thuế (Dịch vụ nhận làm quyết toán thuế). Nộp hồ sơ quyết toán thuế (Nhận quyết toán thuế) ...TNDN, TNCN ...Hướng dẫn miễn phí lập hồ sơ   quyết toán thuế

3/ Hổ trợ kê khai lập báo cáo tài chính ? Miễn phí hướng dẫn doanh nghiệp về Lập báo cáo tài chính (Nhận làm báo cáo tài chính). Dịch vụ làm báo cáo tài chính (Làm báo cáo tài chính). Chi tiết: Hướng dẫn làm báo cáo tài chính . (Miễn phí) mùa dịch covid-19. 

4/ Kê khai thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) ? Hổ trợ dịch vụ kế toán thuế (Nhận làm sổ sách kế toán thuế). Gỡ rối sổ sách kế toán thuế (Dịch vụ nhận làm sổ sách kế toán). Nhận làm sổ sách kế toán ( Dịch vụ gỡ rối sổ kế toán thuế). Hổ trợ doanh nghiệp:  Hướng dẫn làm sổ sách kế toán .

PHẦN 7     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CỦA TẤT CẢ NHÀ MẠNG

1/ Hổ trợ chữ ký số Vina (Ký tờ khai thuế) ? Hướng dẫn miễn phí: Gia hạn chữ ký số Vina-Ca (Smartsign), kiểm tra thời hạn chữ ký số vina, hướng dẫn cài đặt chữ ký số vina. Chọn gói đăng ký; Gia hạn chữ ký số vina/ Đăng ký mua mới chữ ký số Vina (Smartsign). Sau đây goj là:  Chữ ký số Vina-Ca (Smartsign)..

 

* HỔ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP. MIỄN PHÍ TƯ VẤN MÙA COVD 19...

THUẾ ĐIỆN TỬ (TỔNG CỤC THUẾ); THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP: LỖI CHỮ KÝ SỐ, LỖI KHÔNG VÀO ĐƯỢC TRANG THUẾ, LỖI KHÔNG NỘP ĐƯỢC TỜ KHAI THUẾ; ZALO: 0907222166

Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), ngoài ra trang thuế của cổng cục thuế: thuedientu.gdt.gov.vn , doanh nghiệp nộp thuế phát sinh trong quá trình kê khai hàng tháng, hàng quý, hàng năm, đó cũng là số phát sinh phải nộp...

Thuế điện tử (Tổng cục thuế): Là phải dùng phần mềm HTKK, để kê khai số phát sinh, hay không phát sinh, kết xuất ra XML, rồi gửi lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), doanh nghiệp, nộp tờ khai thuế, theo định kỳ mà tổng cục thuế quy định, toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước, phải nộp tờ khai thuế, hàng tháng, hàng quý, phải nộp qua trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

ẢNH MINH HỌA: PHẦN MỀM HTKK , DÙNG ĐỂ KÊ KHAI THUẾ PHÁT SINH THEO ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP

Để nộp được tờ khai thuế, nộp thuế lên trang thuế điện tử , thì các yếu tố cần phải là gì ?

Chữ ký số điện tử ?: Là giúp doanh nghiệp, giải quyết ký tất cả tờ khai thuế, nộp thuế, các giấy tờ pháp lý của cơ quan thuế, gửi lên trang Trang tổng cục thuế , đó là trang: Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn). một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn nhất cho doanh nghiệp, đồng thời bảo mật thông tin doanh nghiệp, một cách tuyệt đối.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ MÙA COVID-19

1/ Nộp tờ khai thuế GTGT                                             6/ Tháo gỡ sổ sách kế toán   

2/ Nộp quyết toán thuế TNDN                                       7/ Tư vấn thuế, kế toán

3/ Quyết toán thuế TNCN                                              8/ Thành lập doanh nghiệp

4/ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử                   9/ Giải thể doanh nghiệp

5/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn                      10/ Hóa đơn điện tử

 

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ CHỮ KÝ SỐ: LỖI CHỮ KÝ SỐ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT (FPT-CA)                                                            GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA                                                                      GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT                                                                          GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EFYCA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2                                                                            GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIN CA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CMC CA                                                                      GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV                                                                            PHẦN MỀM BHXH EFYCA

PHẦN MỀM BHXH BKAV

TỔNG ĐÀI HỔ TRỢ CHỮ KÝ SỐ VINA, BKAV, VNPT, FPT, VIETTEL, NCCA, VIN CA, CMC CA, EFYCA, CA2, NEWCA TRÊN TOÀN QUỐC; ZALO: 0907222166

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

19 Tự Quyết, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

zalo: 0907222166